Registreren

Bent u nieuw? Registreer u dan hier om te genieten van de vele voordelen.

Factuuradres

Accountgegevens

Velden met een * zijn verplicht
Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle met ARTISAN DISTRI BV aangegane, hetzij
schriftelijke, hetzij mondelinge, overeenkomsten, zowel qua verkoop, leveringen als diensten. De
voorwaarden hebben voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Een eventuele
nietigheid van één der bepalingen doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige
bepalingen. Van de algemene voorwaarden kan niet van worden afgeweken, behoudens via
voorafgaande, andersluidende wederkerige en schriftelijke overeenkomst.


2. De klant aanvaardt en erkent dat op onherroepelijke wijze dat geleverde goederen eigendom van
ARTISAN DISTRI BV blijven tot de kostprijs in hoofdsom, kosten en intresten is betaald.


3. Verkochte goederen worden niet terugbetaald en/of omgeruild.


4. ARTISAN DISTRI BV kan de overeenkomst ontbinden zonder enige schadevergoeding verschuldigd
te zijn indien ARTISAN DISTRI BV ten gevolge van een oorzaak onafhankelijk van haar wil, of
ingevolge overmacht, in de onmogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, dan wel deze te voldoen
binnen de gestelde leveringstermijn. Eventueel opgegeven uitvoerings- en/of levertermijnen gelden
hoe dan ook slechts als benaderend en zijn nooit bindend.


5. De diensten van ARTISAN DISTRI BV kunnen worden verbeterd, aangepast of op een andere wijze
worden veranderd naar haar eigen goeddunken. ARTISAN DISTRI BV streeft ernaar om de best
mogelijke service te bieden en elk redelijk verzoek in te willigen, maar houdt zich het recht voor om,
naar haar eigen goeddunken, de bestaande diensten te wijzigen.


6. ARTISAN DISTRI BV behoudt zich het recht voor op elke creatie of reproductie haar identiteit te
vermelden.


7. Bij niet-betaling op de vervaldag van de facturatie van ARTISAN DISTRI BV is automatisch van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% verschuldigd, evenals een verhoging
van het factuurbedrag aan 10%, met een minimum van € 75,00 bij wijze van conventionele, forfaitaire
en onherleidbare schadeloosstelling.


8. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle nog
te vervallen facturen automatisch van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De
eventuele nog lopende opdrachten en/of contracten kunnen zonder enige schadevergoeding
onzerzijds worden geschorst tot effectieve betaling.


9. Elke klacht omtrent een levering, dienst of factuur moet, om geldig te zijn, aangetekend aan
ARTISAN DISTRI BV ter kennis worden gebracht binnen de 24 uur. Bij gebreke daaraan wordt de
levering, dienst of factuur geacht te zijn aanvaard.


10. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van
ARTISAN DISTRI BV bevoegd.

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle met ARTISAN DISTRI BV aangegane, hetzij
schriftelijke, hetzij mondelinge, overeenkomsten, zowel qua verkoop, leveringen als diensten. De
voorwaarden hebben voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Een eventuele
nietigheid van één der bepalingen doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige
bepalingen. Van de algemene voorwaarden kan niet van worden afgeweken, behoudens via
voorafgaande, andersluidende wederkerige en schriftelijke overeenkomst.


2. De klant aanvaardt en erkent dat op onherroepelijke wijze dat geleverde goederen eigendom van
ARTISAN DISTRI BV blijven tot de kostprijs in hoofdsom, kosten en intresten is betaald.


3. Verkochte goederen worden niet terugbetaald en/of omgeruild.


4. ARTISAN DISTRI BV kan de overeenkomst ontbinden zonder enige schadevergoeding verschuldigd
te zijn indien ARTISAN DISTRI BV ten gevolge van een oorzaak onafhankelijk van haar wil, of
ingevolge overmacht, in de onmogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, dan wel deze te voldoen
binnen de gestelde leveringstermijn. Eventueel opgegeven uitvoerings- en/of levertermijnen gelden
hoe dan ook slechts als benaderend en zijn nooit bindend.


5. De diensten van ARTISAN DISTRI BV kunnen worden verbeterd, aangepast of op een andere wijze
worden veranderd naar haar eigen goeddunken. ARTISAN DISTRI BV streeft ernaar om de best
mogelijke service te bieden en elk redelijk verzoek in te willigen, maar houdt zich het recht voor om,
naar haar eigen goeddunken, de bestaande diensten te wijzigen.


6. ARTISAN DISTRI BV behoudt zich het recht voor op elke creatie of reproductie haar identiteit te
vermelden.


7. Bij niet-betaling op de vervaldag van de facturatie van ARTISAN DISTRI BV is automatisch van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% verschuldigd, evenals een verhoging
van het factuurbedrag aan 10%, met een minimum van € 75,00 bij wijze van conventionele, forfaitaire
en onherleidbare schadeloosstelling.


8. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle nog
te vervallen facturen automatisch van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De
eventuele nog lopende opdrachten en/of contracten kunnen zonder enige schadevergoeding
onzerzijds worden geschorst tot effectieve betaling.


9. Elke klacht omtrent een levering, dienst of factuur moet, om geldig te zijn, aangetekend aan
ARTISAN DISTRI BV ter kennis worden gebracht binnen de 24 uur. Bij gebreke daaraan wordt de
levering, dienst of factuur geacht te zijn aanvaard.


10. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van
ARTISAN DISTRI BV bevoegd.